English version

Privacy Policy

This Privacy Policy (hereinafter referred to as the "Policy") describes the method of obtaining, using, and further handling personal data obtained through the swopi.cz web interface and otherwise in connection with its operation (hereinafter referred to as the "web interface")


Personal data controller:

Swopi s.r.o., based at Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

identification number: 108 71 659

sale of goods through an online store located at the internet address shop.swopi.co 

telephone contact: +420 774 915 861

e-mail: info@swopi.coThe protection of personal data is very important to us. Please read this Policy carefully, which contains important information regarding the handling of your personal data and related rights and obligations.I. INTRODUCTORY PROVISIONS


What do we follow when handling personal data?
When handling personal data, we proceed in accordance with the legal order of the Czech Republic and directly applicable regulations of the European Union, especially with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter referred to as the “Regulation”) and Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services and amending certain acts, as amended.What is personal data?
Personal data means any information that identifies or can identify a specific natural person. Personal data is in particular (but not exclusively):

identification data, such as name and surname, birth number, date of birth, gender, login name to the user account;

contact details, such as home address (or delivery address), telephone number, email address;

other data, such as information obtained through cookies, IP address (network identifier), including the type of browser, device and operating system, time and number of accesses to the web interface, and other similar information.II. COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA


How do we obtain your personal data?
You provide us with your personal data, especially when filling out an order or setting up a user account. If you log in via Facebook or Google Plus, these services will provide us with the necessary personal data. We obtain the personal data of business partners with whom we establish contact thanks to our web interface as part of subsequent communication. If there is any change to your personal information, please let us know.

When visiting and using the web interface, certain personal data may also be obtained and stored via cookies. You can read more about cookies in Article 5 of this Policy.On what basis and for what purposes do we process your personal data?


We may process personal data entered when inquiring, ordering goods or services or establishing and maintaining business relations without your express consent on the basis of and for the purpose of concluding and fulfilling the contract, ie for the purpose of delivery of goods or provision of services. Furthermore, we may process this data on the basis of and for the purpose of fulfilling our statutory obligations (especially registration obligations, archiving of tax documents, etc.) and on the basis of our legitimate interest for the purposes of protecting our legal claims.
We may process personal data entered when creating a user account without your express consent on the basis of the performance of the contract and exclusively for the purpose of enabling access, administration and management of the user account.
We may use your e-mail address without your express consent, based on our legitimate interest, to send commercial communications regarding our goods or services similar to those you have ordered from us. You can refuse to send business messages at any time.
If you give us your consent by confirming it on the web interface, we may process your personal data entered on the web interface, especially when filling out an order or creating a user account, for sending business messages and direct marketing, or for other purposes with which you have expressly agreed. If you are under the age of 16, your legal representative will need consent. In case of doubt, we can request confirmation of your age.
We may use your e-mail address and information about the goods you have purchased on the basis of our legitimate interest in order to control and improve our services and our goods.
We process personal data obtained through cookies on the basis of your consent (which you can grant by the appropriate settings in your browser). We also use personal data obtained through cookies on the basis of our legitimate interest for the purposes of providing user support, improving our services, including analysis of user behavior and marketing.
We may only use your personal data for a purpose other than that for which it was collected with your consent.How long have we been using the data?
Personal data entered

 

Czech version

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní swopi.cz  a jinak v souvislosti s jeho provozem (dále jen „webové rozhraní“)

 

Správce osobních údajů:

Swopi s.r.o. based at: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
identification number: 108 71 659

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese swopi.cz

telefonní kontakt:+420 774 915 861

e-mail: info@swopi.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

      I.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně) :

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

   II.            ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud se přihlásíte prostřednictvím Facebooku nebo Google Plus, předají nám tyto služby potřebné osobní údaje. Osobní údaje obchodních partnerů, s kterými navážeme kontakt díky našemu webového rozhraní, získáváme v rámci následné komunikace. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 

 1. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu. 

 

 1. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání, objednávání zboží či služeb nebo v rámci navazování a udržování obchodních styků nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity do odvolání souhlasu, jinak nanejvýš po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby nebo zboží obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

 

 

 

III.             VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 

 1. Právo na opravu 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

 1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 

 

 

 1. Právo na omezení zpracování 

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 

 1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 

 1. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

 

IV.             SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

 

 

 

 

 

 1. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

 

   V.            SOUBORY COOKIES 

 

 1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

 1. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 

 1. Další informace

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (CZ)

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (EN)

https://www.aboutcookies.org/ (EN)

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 18. 2. 2021